Ereleden

 
Familie Verhoeven Greet en Haest Wim

Multi-home

A.A.M. VERZEKERINGEN

Houthandel Jorissen - Malle

Familie Van Immissen - Malle

Marc Defossez - Malle

Café ´t Hofke - Malle

Taeymans koffie

Café De Kruisbaan - Malle

N.V.  J. Penen & co. - Malle

Brouwerij Trappisten - Westmalle

Transport Peethultra - Malle

Café 2 Volksvrienden - Beerse

´t Kappershoekje - Malle

Frank-I-Sport - Malle

Drukkerij Marc Bosmans - Malle - e-mail

café ´t Pleintje - Westmalle

Bakkerij - Patisserie Michiels - Malle

Doopsuiker Marly - Malle

Leo Mintjens - Malle