AKVT-congres te Oostmalle

Toneelspelers willen meer samenwerken

«Er bestaat enkel goeden minder goed theater». Met deze woorden gooide KNS-acteur Ray Verhaeghe de poorten open van een congres, dat door het Algemeen Katholiek Vlaams Toneel-verbond (AKVT) in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle op touw werd gezet. Zowat 250 toneelliefhebbers woonden de debatten bij.

In vier werkgroepen werden bepaalde concrete problemen grondig uitgepraat. Vooreerst werden de eigen structuren van het verbond en zijn geledingen onder de loupe genomen. Uit de gesprekken bleek dat het soms aan doorstroming van informatie ontbreekt. Voorts werden de voornaamste dienstverleningen van het verbond naar de plaatselijke groepen toe doorgelicht.

Een tweede gespreksgroep concentreerde zich rond de technische kant van de zaak: decors, belichting, geluid. Opgemerkt werd dat de toeschouwer een afgewerkt geheel verlangt, zelfs bij het amateurstheater. Een goede coördinatie tussen bestuur, regisseur en technici is dan ook onontbeerlijk. Zo werd gesteld.

De repertoire keuze was een derde aspect dat tijdens het congres ter sprake kwam. Er blijkt immers een nijpend tekort aan mannelijke spelers te zijn. Deze moeilijkheid kan o.m. opgelost worden door een passende repertoirekeuze, of door auteurs ertoe te bewegen hun werken aan te passen.

Een vierde groep ontrafelde programmatie en planning van de toneelvoorstellingen. Er werd tevens gesteld dat brochurebanken en leescomités geen overbodige luxe zijn, met het oog op het brengen van kwaliteitstoneel.

Voorts wensten de congresleden een betere samenwerking tussen de AKVT-kringen onderling. Toneelwedstrijden, acteursuitwisselingen, technische assistentie en het doorspelen van ervaringen en informatie kunnen een verrijkend effect ressorteren, het amateurstoneel ten goede.

Tot slot van deze congresdag bracht AKVT-voorzitter Marc Wellens hulde aan de initiatiefnemers en riep hij op tot een vernieuwing van het liefhebbers-toneel in Vlaanderen.

Donderdag 8 oktober 1987
p.24 Prov.